ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI EXECUȚIE

Organele de conducere şi de administrare a CECADA sunt:
a) Adunarea Generală a Membrilor;
b) Comitetul Director;
c) Directorul Executiv.

Adunarea Generală a Membrilor este organul suprem de conducere a Centrului şi se compune din toţi membrii acestuia.
Adunarea Generală a Membrilor se reuneşte în fiecare an, în sesiune ordinară, la locul şi data stabilite de Comitetul Director.
Adunarea Generală a Membrilor se poate reuni şi în sesiune extraordinară, la convocarea Comitetului Director sau la cererea unei treimi din membrii săi.
Adunarea Generală a Membrilor are următoarele atribuţii:
 1. Adoptă Statutul Centrului şi modificările aduse ulterior acestuia;
 2. Stabileşte strategia și planul anual de activitate al CECADA în conformitate cu priorităţile de cercetare de pe interes local / naţional, precum şi în raport cu solicitările beneficiarilor;
 3. Aprobă activităţile CECADA propuse de Comitetul Director, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezentul statut şi în programele de activitate;
 4. Îi alege şi îi revocă pe membrii Comitetului Director, pe directorul şi pe secretarul CECADA;
 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, sursele de finanţare și situațiile financiare ale CECADA;
 6. Aprobă contractele de cercetare aplicativă încheiate de directorul CECADA;
 7. Aprobă descărcarea de gestiune a Comitetului Director;
 8. Alege şi revocă cenzorul;
 9. Hotărăşte cu privire la primirea şi excluderea membrilor Centrului;
 10. Adoptă hotărâri în orice alte probleme ale organizării şi conducerii.
O întrunire a Adunării Generale a Membrilor se consideră legal constituită dacă la ședință participă, personal sau prin reprezentant, sau și-au exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi, 2/3 din numărul membrilor.  
Pentru a fi luat în considerare, punctul de vedere în scris al membrilor cu privire la ordinea de zi a ședinței trebuie să fie comunicat CECADA, printr-o orice modalitate care să asigure confirmarea de primire a documentului, până la data şi ora şedinţei.
Toţi membrii Adunării Generale a Membrilor au drept de vot egal.
Hotărârile se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor CECADA, care fie sunt prezenţi la ședința Adunării Generale a Membrilor, personal sau prin reprezentant, fie şi-au exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi.

Comitetul Director al CECADA este compus din trei membri aleşi de Adunarea Generală a Membrilor, prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor CECADA.
CECADA asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Membrilor.
Comitetul Director se întruneşte, de regulă, o dată pe semestru, în şedinţe ordinare, la cererea Directorului sau a Adunării Generale a Membrilor.
Comitetul Director se poate întruni oricând şi în şedinţe extraordinare, la cererea oricărui membru al Comitetului.Comitetul Director decide cu votul majorităţii membrilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.
Mandatul membrilor Comitetului Director are o durată de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Mandatul primului Comitet Director este asigurat de Conducerea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, respectiv: 
 • Conferențiar univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU (Decanul Facultății);
 • Lector univ. dr. Ovidiu SPĂTĂCEAN (Prodecan Științific);
 • Lector univ. dr. Adrian BOANTĂ (Prodecan Didactic).
Mandatul primului Comitet Director începe de la data aprobării înființării CECADA de către Senatul Universității „Petru Maior”.
Comitetul Director al CECADA are următoarele atribuţii:
 1. Organizează activitățile Centrului, stabilește programul de activitate și cercetare științifică;
 2. Stabileşte şi deleagă atribuţiile în sarcina Directorului CECADA;
 3. Aprobă dările de seamă asupra activității Centrului întocmite de Directorul CECADA;
 4. Ia măsuri pentru promovarea imaginii Centrului;
 5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Membrilor;
 6. Aprobă utilizarea fondurilor băneşti ale Centrului;
 7. Avizează activităţile/serviciile generatoare de venituri pentru Centru;
 8. Stabileşte cuantumul cotizaţiei pentru membrii Centrului;
 9. Angajează personalul necesar Centrului;
 10. Aprobă informarea privitoare la venituri, cheltuieli de protocol, personal etc.;
 11. Prezintă Adunării Generale a Membrilor informări privind gestiunea Centrului, precum și pentru descărcarea de gestiune;
 12. Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Membrilor.

Directorul Executiv al CECADA
este numit dintre membrii CECADA, de către Comitetul Director, prin vot secret, exprimat de jumătate plus unu din totalul membrilor.
Directorul Executiv poate fi revocat din funcție de către Comitetul Director, prin vot secret, exprimat de jumătate plus unu din totalul membrilor. Revocarea din funcție intervine în condiții temeinic motivate, precum neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor care revin Directorului Executiv.
Atribuţiile Directorului CECADA sunt:
 1. Gestionează problemele curente ale Centrului;
 2. Reprezintă, personal sau prin delegat, interesele CECADA în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, şi cu alte persoane de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate;
 3. Poate propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a CECADA;
 4. Propune Adunării Generale a Membrilor acordarea personalului Centrului a unor drepturi băneşti (premii, burse, etc.), corespunzător activităţilor prestate;
 5. Propune Adunării Generale a Membrilor retragerea calităţii de membru al CECADA.
 6. Organele de execuţie sunt Secretarul şi Trezorierul CECADA.

Secretarul Centrului
este numit de către Directorul Executiv și poate fi revocat de acesta, cu aprobarea Comitetului Director.
Atribuţiile Secretarului sunt următoarele:
 1. Convoacă şedinţele organizate de către organele de conducere şi de administrare ale Centrului;
 2. Întocmeşte şi păstrează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor organizate de organele de conducere şi de administrare ale Centrului;
 3. Păstrează actele şi documentele financiare ale centrului, precum şi orice documente care prezintă interes pentru buna funcţionare a Centrului;
 4. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului statut.

Trezorierul Centrului
este numit de către Directorul Executiv și poate fi revocat de acesta, cu aprobarea Comitetului Director.
Trezorierul asigură executarea şi supravegherea operaţiunilor financiar-contabile ale Centrului.
De asemenea, trezorierul întocmeşte situaţiile financiare anuale şi raportările contabile ale CECADA, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 82/1991 şi ale celorlalte acte normative în vigoare.
Trezorierul răspunde în faţa Comitetului Director de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
La data numirii sale, trezorierul trebuie să fi absolvit cel puţin studii universitare în domeniul financiar-contabil.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in